Happy Island

Exclusieve vakanties op een eiland in de Vinkeveense Plassen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Happy Island

1 Definities
Overeenkomst: de reisovereenkomst tussen Happy Island en de huurder;

Huurder: degene die met Happy Island een reisovereenkomst sluit, en degene(n) ten behoeve van wie die reisovereenkomst wordt gesloten;

Huursom: de huursom zoals overeengekomen voor de huurperiode en het reistraject;

Eiland: het eiland dat wordt gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst;
Huurperiode: de periode van arriveren op het eiland tot het vertrek van het eiland, zoals overeengekomen tussen Happy Island en de huurder;
Duur van de overeenkomst: De overeenkomst loopt af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat opzegging is vereist.

Latere komst en voortijdig vertrek: De recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst, voor de gehele afgesproken periode verschuldigd.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Happy Island en de huurder gesloten overeenkomst.
2.2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Verplichtingen Happy Island

3.1. Happy Island verzorgt het vervoer naar en van het eiland, mits de huurder beschikt over eigen vervoer, met inachtneming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald.
3.2. Happy Island spant zich ervoor in dat het eiland zich bij aanvang van de huurperiode in goede staat bevindt en voor het reisverblijf beschikt over voldoende voorzieningen.
3.3. Happy Island verplicht zich een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten Algemene Voorwaarden Happy Island, Juli 2015

4. Verplichtingen huurder

4.1. De huurder is verplicht de aanwijzingen van de vertegenwoordiger van Happy Island en de voorschriften op het eiland op te volgen.
4.2. De huurder garandeert dat hij geen verboden verdovende middelen, (vuur)wapens, gevaarlijke stoffen, dan wel andere verboden goederen naar het eiland brengt. Happy Island is gerechtigd zich te overtuigen van de aard of de gesteldheid van de bagage, indien zij vermoedt dat zij, de aard of de gesteldheid van de door de huurder naar het eiland gebrachte bagage kennende, deze niet op het eiland zouden hebben toegelaten. Happy Island zal dit onderzoek alleen doen in aanwezigheid van de huurder of, wanneer dit niet mogelijk is, in bijzijn van twee personen van wie overigens geen hulp verlangd zal kunnen worden.
4.3. De huurder bevestigt met het sluiten van de overeenkomst dat zijn gezondheid zodanig is dat hij het verblijf zonder gezondheidsproblemen kan volbrengen. Een huurder van wie het bekend is dat hij lijdt aan hartklachten, epilepsie, diabetes of een aandoening die alleen dankzij consequent medicijngebruik onder controle kan worden gehouden, dient daarvan bij het sluiten van de overeenkomst melding te maken aan Happy Island en te beschikken over een calamiteitenplan, mocht de aandoening de klant op het moment van de reis in problemen brengen.

4.4. Indien de huurder een verplichting niet nakomt is Happy Island op ieder moment gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, vervoer naar het eiland te weigeren of de verwijdering van het eiland te bevelen van een huurder die naar het oordeel van Happy Island een gevaar vormt voor het eiland, of voor zichzelf, die (geluids)overlast veroorzaakt, die in onvoldoende conditie verkeert om te reizen/verblijven, of die de gezondheid, de veiligheid of het welzijn van de overige eiland huurders in gevaar brengt. In dat geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom. Happy Island is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

4.5. De huurder is aansprakelijk voor alle door hem/haar toegebrachte schade, al dan niet opzettelijk, aan de verhuurlocatie en alle daarop aanwezige voorzieningen.

5. Wijziging overeenkomst

5.1. Happy Island is bevoegd de reisovereenkomst te wijzigen, op een wezenlijk punt alleen indien daar een gewichtige reden voor is. De reden van de wijziging wordt de huurder onverwijld medegedeeld.

5.2. Happy Island bepaalt in overleg met de huurder of het gezien de (verwachte) weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden, verantwoord is om uit te varen. Bij verschil van mening is het oordeel van Happy Island beslissend.

5.3. Indien de huurperiode wijzigt door (verwachte) weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden dan komt schade van de huurder die daarvan het gevolg is niet voor rekening van Happy Island.

5.4. Tot twintig dagen voor aanvang van de huurperiode heeft Happy Island het recht de reissom te verhogen, indien de kosten van het verblijf door onvoorziene omstandigheden wijzigen. De huurder heeft in dat geval het recht binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling de reisovereenkomst op te zeggen.

6. Huurdersgegevens

6.1. Happy Island dient uiterlijk een maand voorafgaand aan de datum aangegeven in de aanbieding van de huurder het formulier met de huurdersgegevens ontvangen te hebben die minimaal de volgende informatie bevat: voor-en achternaam(en) zoals vermeld in het paspoort, adres, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, medische bijzonderheden, contactgegevens van een in geval van nood te informeren naaste verwante(n). Formulieren hiervoor worden op verzoek beschikbaar gesteld door Happy Island.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Happy Island is niet aansprakelijk voor overlijden of letsel van de huurder tijdens de huurperiode. De aansprakelijkheid van Happy Island in geval van verlies of beschadiging van bagage van de huurder is beperkt tot een bedrag van EUR 50,-. Een en ander laat onverlet het recht van Happy Island zich te beroepen op de algemene aansprakelijkheidsbeperkingen.

7.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 geldt dat indien Happy Island aansprakelijk is voor schade aan een huurder, die aansprakelijkheid nooit tot een grotere schadevergoedingsplicht kan leiden dan het bedrag waarvoor een door Happy Island gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

7.3. Happy Island is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies dan wel beschadiging van (een deel van) de bagage, indien het voorval dat hiertoe leidde zich voordeed tijdens het vervoer onder verantwoordelijkheid van Happy Island medewerker(s) en voor zover dit voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder had kunnen vermijden of waarvan een vervoerder de gevolgen redelijkerwijs had kunnen verhinderen.

7.4. Happy Island is niet aansprakelijk voor goederen die niet nodig zijn voor het maken van de reis overeenkomstig de reisovereenkomst die problemen kunnen veroorzaken van welke aard dan ook. Happy Island houdt zich het recht voor betreffende zaken van boord te (laten) verwijderen. Indien Happy Island aansprakelijk gehouden kan worden voor beschadiging of verlies van bagage dan vallen voornoemde artikelen buiten deze aansprakelijkheid en komen zodoende nooit voor een vergoeding in aanmerking.

7.5. Happy Island is niet aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.

7.6. De huurder is aansprakelijk voor schade die hij of zijn bagage veroorzaakt.

7.7. De huurder is aansprakelijk voor schade van Happy Island die ontstaat doordat van het eiland moet worden afgeweken door een aan de huurder toe te rekenen omstandigheid.

8. Verzekering

8.1. Happy Island beschikt over geldige bedrijfsaansprakelijkheids-, WA-en cascoverzekeringen. Nu de eventuele aansprakelijkheid van Happy Island krachtens wettelijke bepalingen kan worden uitgesloten of beperkt tot bepaalde maximale bedragen, is het mogelijk dat de door de huurder geleden schade geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening blijft. De huurders dienen derhalve zelf zorg te dragen voor voldoende verzekering tegen dit risico, waaronder een annuleringsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

9. Excursies aan de wal

9.1. Wanneer de huurder excursies of andere activiteiten aan de wal organiseert garandeert de huurder jegens Happy Island daartoe zelf alle noodzakelijke voorbereidingen te hebben getroffen, zoals vervoer, uitrusting, proviandering etc.

10. Betaling

10.1. De huurder dient minimaal 50 % van de reissom binnen twee weken na ontvangst van de factuur over te maken naar bankrekening NL78 INGB 0006 8272 22 ten name van Happy Island. De volledige reissom dient voor aanvang van de huurperiode op die rekening te zijn bijgeschreven.

10.2. Bij niet tijdige betaling van de reissom is de huurder zonder ingebrekestelling in verzuim.

11. Annulering

11.1. Indien de huurder de reisovereenkomst wil annuleren dient hij Happy Island daarvan terstond, schriftelijk in kennis te stellen. De huurder dient Happy Island in dat geval de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt.

11.2. De schade die Happy Island door een annulering lijdt wordt vastgesteld op:

- 50% van de reissom, bij annulering tot vier weken voor aanvang van de huurperiode;

- 75% van de reissom bij annulering tot twee weken voor de aanvang van de huurperiode;

- De volledige reissom bij annulering vanaf een week voor aanvang van de huurperiode.

11.3. De huurder die een reis annuleert kan Happy Island verzoeken of een derde in zijn plaats het geboekte eiland mag gebruiken. Happy Island is vrij in haar beoordeling of die derde aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet en voor haar acceptabel is.

12. Opzegging door de huurder wegens het niet beschikbaar zijn van het eiland

12.1. De huurder is gerechtigd het Reiscontract op te zeggen wanneer hem door Happy Island is medegedeeld is dat het eiland niet op de datum en de plaats, als aangegeven in de aanbieding, te zijner beschikking is of zal kunnen zijn.

12.2. Na een geldige opzegging door de huurder op deze grond zal Happy Island de eventueel reeds door de Huurder betaalde (delen van de) huurprijs aan de huurder terugbetalen.

12.3. Happy Island is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de huurder ontstaan in verband met het niet ter beschikking zijn van een eiland.

13. Bericht van opzegging

13.1. Iedere opzegging geschiedt schriftelijk per post, per mail of enig ander spoedbericht, waarvan de ontvangst duidelijk aantoonbaar is en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Op het moment van ontvangen zal Happy Island de huurder een bevestiging van ontvangst geven.

14. Bagage

De huurder houdt bij het samenstellen van zijn bagage rekening met de beperkte hoeveelheid bergruimte op het eiland. Bagage mag per huurder niet zwaarder wegen dan 20kg, niet meer ruimte innemen dan 3 grote tassen, en dient aan boord zo te worden geplaatst dat daarvan geen hinder wordt ondervonden.

15. Klachten

De huurder dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen twee weken nadat deze zijn ontstaan, schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Happy Island.

16. Geschillen

16.1. Op geschillen die verband houden met deze overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alleen een Nederlandse rechter is bevoegd om over die geschillen te oordelen.